Archive for Czerwiec, 2014

GODNE PODZIWU

Jak dalece lud ten był prześladowany, świadczą znane – i często przez Estończyków cytowane – słowa Stefana Batorego, który, Idąc przez Estonię z wyprawą na Psków, powiedział: nie było jeszcze na świecie tak nieludzkiego traktowania wieś­niaków, należałoby temu kres położyć…”.Biegu historii nie wyznaczają jednak życzliwe deklaracje polity­ków. W roku 1561 większość ziem estońskich przechodzi pod […]

ARCYBOGATE ŹRÓDŁA

Kiedy w połowie XIX wieku etnografowie zainteresowali się folklorem estońskim, zdołali odtworzyć niewiarygodną wręcz li­czbę starodawnych przekazów przechowywanych w pamięci ludu jako dowód odrębności etnicznej: 55 tysięcy podań, 125 tysięcy opowieści, 135 tysięcy oryginalnych zwyczajów i przesądów oraz aż 200 tysięcy pieśni! Z tych arcybogatych źródeł czerpiemy także wiadomości na temat tradycyjnych potraw, które nadal […]

ROLNICTWO ESTOŃSKIE

Także rolnictwo estońskie, hodowla bydła i trzody chlewnej należą do najnowocze­śniejszych w Związku Radzieckim, a rybołówstwo morskie i prze­mysł przetwórczy – zwłaszcza rybny – stanowią ciągle jeszcze po­ważną pozycję w dochodzie narodowym republiki.Wszystko to razem tworzy solidne zaplecze, które umożliwia życie dostatnie. Fakt, że w tym życiu nadal jest miejsce dla starego oby­czaju, ciągle zachowywanego […]

LUBIANY NAPÓJ

Z tej samej okazji przygoto­wywano bardzo łubiany napój – „kahja”, sporządzany z młodego piwa z dodatkiem miodu, śmietany i kawałków białego, wiejskiego sera. Warto przy okazji wspomnieć, że w tamtejszej tradycyjnej ku­chni ludowej w ogóle nie używano cukru, zastępując go miodem. To, co wynikało niegdyś z niedostatku-przy diametralnie zmienio­nej cenie obu produktów – znajduje teraz […]