Archive for Sierpień, 2013

GŁÓWNE ZAOPATRZENIE

To głównie Rosja­nie zaopatrywali miasta w warzywa i owoce, od nich też uczyli się Łotysze ogrodnictwa i sadownictwa. Już w XVII wieku ogórki nazy­wano „rosyjskimi jabłkami”, a tykwę – „wielkim rosyjskim jabł­kiem”. Współcześnie warzywa i owoce są w Łotewskiej SSR bar­dzo szeroko stosowane, także i te, których w Polsce nie docenia­my albo w ogóle nie […]

MŁODE PĘDY

Młode pędy drzew były suszone i mielone z ziarnem zbóż na mąkę, przeznaczoną do wypieku chleba. Wiosną w powszechnym użytku była także lebio­da i młoda pokrzywa, a przez cały rok – szczaw.Warto wyjaśnić, jaką dramatyczną treść kryje eufemistyczne okre­ślenie: „ludność biedniejsza”. Otóż, do pierwszej wojny światowej istniały na Łotwie wielkie posiadłości ziemskie, należące do szła- […]

SZCZEGÓLNIE CENIONE

Do szcze­gólnie cenionych należą: żurawiny, brusznice, czernice, łochynie, zwane pijanicami, poziomki, maliny, jeżyny i spotykane gdzienieg­dzie zdziczałe czarne porzeczki. Do najpopularniejszych grzybów należą: różnego rodzaju surojadkirborowiki, maślaki, kurki, podg­rzybki, opieńki, czerwone kożlarze, a nawet rydze. Wiosną, kiedy brzozy wydzielają najwięcej soków, nacinano je, aby dostarczyły słodkiego płynu, z którego sporządzano ożywczy napój.W odleglejszej przeszłości poważną […]

OGROMNA ROLA W DAWNYM JADŁOSPISIE

Ogromną rolę w dawnych jadłospisach odgrywały napoje. Stano­wiły one niezbędne kaloryczne uzupełnienie głodowych wręcz diet. Pito więc kwas, zamożniejsi chłopi warzyli piwo. Umiejętność ta była powszechna, ale przy poważniejszych okazjach i uroczy­stościach do wyrobu piwa angażowano wiejskich specjalistów – pi­wowarów. Sentyment do tego prastarego napoju przetrwał po dziś dzień, a je­den z gatunków piwa nosi […]