Archive for Sierpień, 2012

PIERWSZA WIADOMOŚĆ

Pierwsza wiadomość historyczna o pieśni litewskiej pochodzi z X wieku. Za ojca pisanej, narodowej literatury uważa się Krystyna Donelaitisa, którego podstawowe dzieło, poemat Metai (Pory roku), powstałe w XVIII wieku, opublikowane zostało dopiero po śmierci autora, na początku wieku XIX. A więc przez przynajmniej dziewięć wieków życie tego narodu toczyło się dwoma nurtami. Oficjalny znajdował […]

SZACUNEK DLA TRADYCJI

Jak wszędzie – oczywiście – upodobania pozostawały w ścisłym    związku z możliwościami. Piaszczyste gleby nie były zbyt urodzaj-ne. Najbogaciej plonowało żyto, później ziemniaki, które stały się  podstawą wyżywienia. Przygotowywano z nich wiele potraw, niektóre bardzo atrakcyjne. W żmudzkim domu nigdy nie podawano   zwykłych, gotowanych ziemniaków, gdyż godziło to w honor gos­podyni. Tłuczono je […]

WAŻNA POZYCJA RYB

Z czasem wesz­ło to w zwyczaj nie warunkowany już wymogami ekonomicznymi, polubiono to puszyste „masło oszczędne” (kastinis) i dzisiaj, kiedy jada się na Litwie bogato i suto, uważane jest ono za rarytas. Prze- stało zresztą być oszczędnym dodatkiem do chleba i potraw, zbyt i      wiele czasu trzeba zużyć na jego przygotowanie.Ważną pozycję stanowiły ryby. Jadano […]